Autorské práva

Vyhradzujeme si autorské právo na všetky napísané články a príspevky, vlastné fotografie, logo a webový dizajn a tiež nami vytvorené obrázky zverejnené na stránkach www.ilavskyregion.sk. Rešpektujeme a chránime duševné vlastníctvo seba aj ostatných.

Umožňujeme čitateľom, aby boli odkazy na naše články voľne šíriteľné na sociálnych sieťach a webových portáloch, avšak zakazujeme akékoľvek kopírovanie časti alebo celého textu a svojvoľné prenášanie dát na iné stránky, bez písomného súhlasu autora. Takéto správanie budeme považovať za porušenie autorských práv.

Uvedomujeme si, že pracovať s autorskými právami v súvislosti s obrázkami a fotografiami na takých stránkach, akou je www.ilavskyregion.sk, je veľmi náročné. Môže sa zdať, že staré fotografie, pohľadnice a obrázky nemajú autorské práva. Nie je to však pravda, väčšinou sú vo vlastníctve múzeí, galérií, štátnych archívov, či v súkromných zbierkach. Nájde sa žiaľ aj veľa takých jedincov, ktorí neprávom označujú historické materiály svojim menom, vytvárajú tak ilúziu toho, že oni sú majiteľmi týchto dokumentov, napriek tomu, že to zvyčajne nie je pravda.

Práve preto od našich autorov vyžadujeme, aby sa pri každom použitom obrázku čo možno najpresnejšie uviedol jej zdroj a ak je to len trochu možné, aby sa radšej používali vlastné fotografie. Ak ste napriek tomu našli obrázky, ktoré nemajú uvedený zdroj, alebo je zdroj uvedený nesprávne, upozornite nás na to prosím. Ďakujeme.