+ Pridať článok

Sme radi, že rozmýšľate o napísaní článku na našu stránku. Takáto činnosť môže byť honorovaná finančnou odmenou, musí však spĺňať určité kritériá, aby sme zachovali jednotnosť a kvalitu obsahu. Všetkému bude predchádzať vzájomná dohoda, preto ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na náš mail info@ilavskyregion.sk, kam súčasne zasielajte aj Vaše rukopisy, ideálne v dokumente Word, prípadne jeho ekvivalentoch.

  • Odmena za normostranu textu (formátu A4, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12) môže byť 1 – 5€, v závislosti na kvalite, počte priložených fotografií, prínosnosti textu a pod. V takom prípade sa článok stáva vlastníctvom stránky www.ilavskyregion.sk, jeho autor má právo článok editovať, rozširovať a meniť, ale vymazať obsah článku je možné jedine po vzájomnej dohode s adekvátnym odôvodnením.
  • V prípade, ak sa autor článku vzdá nároku na honorár, zostáva výlučným vlastníkom ním napísaného textu a obrazovej prílohy a má právo článok kedykoľvek podľa vlastného uváženia vymazať, rozšíriť alebo akokoľvek upraviť.

V oboch prípadoch je za obsah a názory obsiahnuté v článku zodpovedný výlučne autor, webové stránky www.ilavskyregion.sk slúžia len na prezentáciu jeho myšlienok a vlastného výskumu. Každý článok musí byť autorom podpísaný.

Ako a o čom napísať článok?

Článok zverejnený na týchto webových stránkach sa pochopiteľne musí dotýkať “ilavského regiónu”, geograficky je preto potrebné vtesnať sa do priestoru, ktorý v súčasnosti patrí do okresu Ilava, prípadne bol v minulosti akokoľvek spojený s ilavským hradným panstvom. Nekladieme žiadne podmienky na historické obdobie ani na konkrétnu tému. Môže ísť o článok z dejín, zo súčasnosti, z prírody a turistiky, kultúry a folklóru, o osobnostiach, o gastronómii alebo čohokoľvek súvisiaceho s týmto regiónom. Rovnako tak nepožadujeme iba odborné texty, môže ísť o esej, báseň, povesť a iné literárne druhy.

Ku každému článku požadujeme priložiť zoznam použitej literatúry, z ktorej autor čerpal. Ak ide o odborný text, je potrebné jednotlivé tvrdenia citovať podľa zaužívaných noriem. Pokiaľ je to možné, používajte iba vlastné fotografie, obrázky z rodinných albumov alebo obrázky, ktoré majú tzv. voľnú licenciu a sú teda voľne šíriteľné na internete. V opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu autorských práv.

Mám článok, ako ho zverejním?

Ako sme v úvode spomínali, pošlite nám rukopis článku so všetkými prílohami do mailu a po jeho prečítaní budete spätne kontaktovaný. Na našej stránke www.ilavskyregion.sk Vám bude vytvorený účet s vlastným menom, cez ktorý môžete spravovať svoje príspevky. V každom článku si vyhradzujeme právo opraviť prípadné gramatické chyby. Takto schválený článok bude zverejnený na týchto webových stránkach. Ak sa rozhodnete pre platenú spoluprácu, do troch pracovných dní od zverejnenia príspevku Vám bude formou bankového prevodu uhradený vopred dohodnutý honorár.